Поняття «компетентність» у наш час органічно увійшло в педагогічний обіг


НазваПоняття «компетентність» у наш час органічно увійшло в педагогічний обіг
Дата конвертації04.03.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У НАВЧАННІ ШКОЛЯРІВ: СУТЬ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ


 • Поняття «компетентність» у наш час органічно увійшло в педагогічний обіг. • Запровадження в 70-ті роки в США орієнтації на компетентнісну освіту (competence-based tducation) та в 80-ті роки ХХ ст. компетентнісного підходу в освіті розвинених країн Європи пов’язано з невідповідністю традиційної системи освітніх послуг соціальному замовленню, яке вимагало виховання самостійних, ініціативних членів суспільства, здатних ефективно взаємодіяти в розв’язанні соціальних, виробничих та економічних завдань.

 • Зауважувалося, що більшість випускників навчальних закладів виявляються навченими , але не готовими до реалізації професійних обов’язків, вирішення реальних професійних та життєвих проблем.ЩО ТАКЕ КОМПЕТЕНТНІСТЬ?

 • Компетентність (соmpetency) - здатність успішно задовольняти індивідуальні й соціальні потреби, діяти й виконувати поставлені завдання.Вітчізняні та зарубіжні дослідники:

 • Сьогодні компетентнісний підхід є предметом вивчення:

 • Н. Бібік, Л. боголюбова, В.Болотової, І.Єрмакова, Е. Зеєра, і. Зимньої, В. Краєвського, О. Крисана, С. Кульневича,

 • О. Овчарук, О.Пометун, Дж. Равена, Б. Рея, М. Рижакова, О. Сухомлинської, А. Хуторского, С. Шишова.Поняття компетентності в українській педагогічній науці:

 • На думку О.Пометун, компетентність – це складна інтегрована характеристика особистості, під якою розуміють набір знань, вмінь, навичок, ставлень, що дають змогу ефективно проводити діяльність або виконувати певні функції, забезпечуючи розв’язання проблемі досягнення певних стандартів у галузі професії або виді діяльності.Складові компетентності:

 • Компетентність складається з трьох складових:

 • Знаннєва (когнітивна);

 • Емоційно-ціннісна складова;

 • Діяльнісна складоваЩО ТАКЕ КОМПЕТЕНТНІСТЬ?

 • Кожна компетентність побудована на поєднанні:

 • знань і вмінь,

 • ставлень,

 • цінностей, емоцій,

 • поведінкових компонентів, тобто всього того, що можна мобілізувати для активної дії.З ЯКИМИ ПІДХОДАМИ ДО НАВЧАННЯ ПОВ’ЯЗАНИЙ КОМПЕТЕНТІСНИЙ ПІДХІД?

 • Компетентнісний підхід тісно пов’язаний із такими підходами до навчання, як

 • особистісно орієнтований (потребує трансформації змісту освіти, перетворення його з моделі “для всіх” на суб’єктивні надбання одного учня, що їх можна виміряти);

 • діяльнісний (може бути реалізований тільки в діяльності, тобто в процесі виконання конкретним учнем певного комплексу дій).ЩО ОЗНАЧАЄ ДЛЯ ОСВІТИ ПЕРЕОРІЄНТАЦІЯ НА КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД?

 • Перехід до компетентнісного підходу означає: а) переорієнтацію з процесу на результат освіти в діяльнісному вимірі; б) зміщення акценту з накопичування нормативно визначених знань, умінь і навичок на формування й розвиток в учнів здатності практично діяти, застосовувати досвід успішних дій у конкретних ситуаціях.ЩО ОЗНАЧАЄ переорієнтацію з процесу на результат освіти в діяльнісному вимірі?

 • Мета повинна задаватися в діяльнісній формі.

 • Наприклад,

 • Після цього уроку ви навчитесь…

 • Наприклад, емоційно-ціннісна складова компетентності може визначатись як

 • Після цього уроку ви навчитесь: особисто формулювати…, визначати для себе цінність…, оцінювати… з власної позиції висловлювати ставлення…, визначати загальнолюдські, національні, громадянські цінності…

 • Соціальна компетентність:

 • Після сьогоднішнього уроку ви отримаєте досвід:

 • виконання типових соціальних ролей: громадянина, члена сім’ї, споживача…,

 • Загальнокультурна:

 • Навчитесь аналізувати й оцінювати досягнення національної, європейської та світової культури;ЩО ОЗНАЧАЄ ДЛЯ ОСВІТИ ПЕРЕОРІЄНТАЦІЯ НА КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД?ЯКА ПРАВОВА БАЗА ЗАПРОВАДЖЕННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ?ЩО ОЗНАЧАЄ ДЛЯ ОСВІТИ ПЕРЕОРІЄНТАЦІЯ НА КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД?ЩО ОЗНАЧАЄ ДЛЯ ОСВІТИ ПЕРЕОРІЄНТАЦІЯ НА КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД?

 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 • НАКАЗ

 • м. Київ

 • "05 " 05 2008 №_371_

 • Про затвердження критеріїв оцінювання

 • навчальних досягнень учнів у системі

 • загальної середньої освіти

 • Визначення рівня навчальних досягнень учнів є особливо важливим з огляду на те, що навчальна діяльність у кінцевому підсумку повинна не просто дати людині суму знань, умінь та навичок, а сформувати її компетентність як загальну здатність, що базується на знаннях, досвіді, цінностях, здібностях, набутих завдяки навчанню.”ЩО ОЗНАЧАЄ ДЛЯ ОСВІТИ ПЕРЕОРІЄНТАЦІЯ НА КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД?

 • Слід відмовитися від так званої енциклопедичності змісту шкільного навчання і формувати в школярів передовсім ті знання, які є необхідними для виконання практичних, ситуативних, особистісно - орієнтованих комунікативних завдань.ЩО ОЗНАЧАЄ ДЛЯ ОСВІТИ ПЕРЕОРІЄНТАЦІЯ НА КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД?

 • Необхідно поглиблювати диференціацію навчання, особливо профільного, тобто відмовитися від засвоєння всіма учнями знань і вмінь, що є базовими лише для професійної освіти певного профілю.Вимоги до сучасного працівника:

 • Працювати в команді;

 • Приймати самостійні рішення;

 • Мобільно перебудовуватися;

 • Ставити і вирішувати нові професійні задачі:

 • Самостійно вивчати і запроваджувати професійні новації..Система компетентностей (ієрархія)

 • Предметні – ті, що їх набуває учень при вивченні певного предмета протягом конкретного навчального року або ступеня навчання;

 • Галузеві (загальнопредметні) – їх набуває учень упродовж вивчення того чи іншого предмета освітньої галузі у всіх класах середньої школи;

 • Надпредметні компетентності можуть бути представлені у вигляді “парасольки”

 • над усім процесом навчання, саме їх часто називають “ключовими” , “базовими”ЯКІ Є КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ?

 • навчальна (уміння здобувати інформацію з різноманітних джерел різними способами, виділяти головне, аналізувати, оцінювати, використовувати на практиці; складати алгоритм навчальної діяльності; здійснювати навчальну діяльність у взаємодії; прогнозувати результат такої діяльності, докладати зусилля до його досягнення; формулювати, висловлювати, доводити власну думку; здатність навчатися протягом усього життя, підвищувати професійний рівень);

 • здоров’язберігаюча (здатність зберігати фізичне, соціальне, психічне та духовне здоров’я – своє та інших людей);ЯКІ Є КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ?

 • соціальна (здатність до співробітництва в групі та команді, мобільність, уміння адаптуватись і визначати особисті цілі та виконувати різні ролі й функції в колективі, планувати, розробляти й реалізовувати соціальні проекти індивідуальних і колективних дій; уміння визначати й реалізовувати мету комунікації в залежності від обставин; підтримувати взаємини; розв’язувати проблеми в різних життєвих ситуаціях);ЯКІ Є КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ?

 • загальнокультурна (спроможність аналізувати й оцінювати досягнення національної, європейської та світової науки й культури, орієнтуватися в культурному й духовному контексті сучасного суспільства; знати рідну й іноземні мови, інтерактивно їх використовувати; опановувати моделі толерантної поведінки, створювати умови для конструктивної співпраці в умовах культурних, мовних і релігійних відмінностей між людьми та народами; застосовувати методи самовиховання, орієнтовані на систему загальнолюдських цінностей);ЯКІ Є КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ?

 • компетентність щодо інформаційних і комунікативних технологій (уміння використовувати джерела інформації, зокрема ІКТ, для власного розвитку, технічна компетентність, уміння раціонально використовувати комп’ютер для пошуку, опрацювання й систематизації, зберігання й передавання інформації, оперувати технологіями та знаннями, що задовольнять потреби інформаційного суспільства);ЯКІ Є КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ?

 • громадянська (здатність орієнтуватися в проблемах суспільно-політичного життя, здійснювати захист своїх громадянських прав та інтересів; взаємодіяти з органами державної влади на користь собі й суспільству);ЯКІ Є КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ?

 • підприємницька

 • (здатність співвідносити власні економічні інтереси з наявними матеріальними, трудовими й природними ресурсами, інтересами інших людей та суспільства; бути готовим активно діяти, організовувати власну трудову й підприємницьку діяльність і працю колективу; змінюватись і пристосовуватись до нових потреб ринку праці; оцінювати власні професійні можливості та здібності; складати й реалізувати плани підприємницької діяльності, приймати економічно обґрунтовані рішення; презентувати інформацію про результати власної економічної діяльності)КИМ ВИЗНАЧЕНІ КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ?

 • Найдетальніше класифікацію ключових компетентностей розглянули країни – члени ОЕСР (Організації економічного співробітництва та розвитку). Багато країн прийняли таку класифікацію як стратегічну умову для впровадження освіти протягом життя. Перелік ключових компетентностей увійшов до рекомендацій міжнародної спільноти (План дій Євросоюзу та Ради Європи, 2002; План дій з навичок і мобільності Єврокомісії, 2002)Перелік ключових компетентностей, визначених наказом МОН № 371

 • Вміння вчитися,

 • Здоров’язберігаюча,

 • Загальнокультурна,

 • Соціально-трудова,

 • Інформаційна (ІКТ)КИМ ФОРМУЮТЬСЯ КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ?

 • Ключові компетентності досягаються в процесі навчання через усі без винятку предмети й виховні заходи.

 • За набуття ключових компетентностей відповідальна не тільки школа: на їх формування впливають сім’я, масмедіа, релігійні та культурні організації.ЯК ВИВЕСТИ ПРЕДМЕТНІ КОМПЕТЕНЦІЇ?

 • Предметні компетентності можуть бути виведені як реальні вимоги до засвоєння учнями сукупності

 • знань, способів діяльності,

 • на основі яких формуються певні вміння й навички, досвід ставлень з певної галузі знань, що вкупі породжують якості особистості, спроможної успішно діяти в суспільстві.Предметна компетентність з рідної мови --- комунікативна.

 • Під комунікативною компетентністю розуміють певну сукупність знань, умінь і навичок , що забезпечують ефективне спілкування, здатність встановлювати і підтримувати необхідні контакти з іншими людьми.

 • Вона передбачає уміння змінювати глибину і коло спілкування, розуміти і бути зрозумілим для партнера по спілкуванню.

 • Комунікативна компетентність формується в умовах безпосередньої взаємодії, тому є результатом досвіду спілкування.У ЧОМУ ПОЛЯГАЄ сутність мовної та мовленевої складових комунікативної компетентності?

 • При вивченні змістового компонента рідної (української) мови «мовна (лінгвістична) змістова лінія забезпечує мовну складову комунікативної компетентності школярів як одного із засобів формування мовленнєвого розвитку», а провідною є мовленнєва (комунікативна) лінія, яка передбачає формування вмінь і навичок у всіх видах мовленнєвої діяльності (аудіюванні, читанні, говорінні, письмі), тобто формування комунікативної (мовленевої) складової комунікативної компетентності.У ЧОМУ ПОЛЯГАЄ КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНтність?

 • Комунікативна компетентність забезпечує

 • Оволодіння всіма видами мовленнєвої діяльності й основами культури усного й писемного мовлення, вміннями й навичками спілкування в різних сферах і ситуаціях у відповідності до досвіду, інтересів, психологічних особливостей мовця;

 • здатність засобами мови вирішувати актуальні для мовця й суспільства задачі спілкування у побуті, суспільній, виробничій та культурній сферах життя, вміння використовувати мову й мовлення для реалізації цілей спілкування.Що необхідно для сприяння формуванню комунікативної компетентності?

 • Зміни у змісті освіти, а саме:

 • широке впровадження в практику навчання компетентнісного підходу:

 • компетентнісний урок;

 • зміни в методиці;

 • впровадження курсів за вибором, спецкурсів, факультативів.Що необхідно для сприяння формуванню комунікативної компетентності?

 • Сучасний компетентнісно- спрямований урок повинен будуватися за таким алгоритмом:

 • 1. Конкретизація загальної мети (цілі) уроку(визначення предметної та ключової(ключових) компетентностей до конкретного уроку) 2. Поділ змісту виучуваної теми на навчальні ситуації в залежності від його структури — теоретичні знання, знання способів діяльності, знання в дії або вміння тощо. 3. Формулювання цільового завдання до кожної навчальної ситуації. 4. Вибір методів навчання, адекватних цільовим завданням за їх дидактичними функціями (засвоєння, формування, узагальнення) та змісту навчального матеріалу (теоретичний, емпіричний чи практичний). 5. Вибір форм організації навчальної діяльності учнів (індивідуально-самостійна, парна, групова, загальнокласна, фронтальна чи їх оптимальне поєднання) адекватно змісту та методам роботи. 6. При виборі змісту, методів і форм орієнтація на цільову установку й уявлення очікуваного результату спільної діяльності (кожний проміжний результат).НАУКОВІ ПОШУКИ:

 • У рамках Міжнародної програми з оцінювання навчальних досягнень учнів у сфері функціональної грамотності – РІSА (Programme for International Student Assessmtnt) кожні три роки з 1997 р. здійснюється визначення рівня оволодіння учнями необхідними для повноцінного існування в суспільстві знаннями й уміннями.НАУКОВІ ПОШУКИ:

 • Pisa

 • 83 місце в рейтингу по:

 • розумінню, інтерпретації, пошуку інформації, побудові комунікації.

 • 60% мають ускладнення в аналізі тексту,

 • 70% не можуть здійснити оцінку соціальних фактів та явищ,

 • 51% не можуть здійснити мовлленєве повідомленняБібліографічний покажчикПЕРСПЕКТИВИ

 • Компетентнісний підхід – лише один із чинників, що сприяють модернізації змісту освіти,

 • він лише доповнює низку освітніх інновацій,

 • не применшуючи значення класичних підходівДану презентацію було створено

 • КАФЕДРОЮ МЕТОДИКИ

 • навчання гуманітарних

 • предметів ЖОІППО

 • З повагою, Смагіна Т.М.Схожі:

Поняття «компетентність» у наш час органічно увійшло в педагогічний обіг iconПоняття про віруси Поняття про віруси
Віруси являються облігатними паразитами вони не можуть розмножуватись поза клітиною. В наш час відомі віруси, які розмножуються в...
Поняття «компетентність» у наш час органічно увійшло в педагогічний обіг iconВизначення поняття “тероризм” є питанням проблемним, оскільки в наш час існує понад 100 визначень цього явища, однак жодне з них не підтримане міжнародною спільнотою як загальновизнане
Визначення поняття "тероризм" є питанням проблемним, оскільки в наш час існує понад 100 визначень цього явища, однак жодне з них...
Поняття «компетентність» у наш час органічно увійшло в педагогічний обіг iconЧи модно бути патріотом? Чи легко у наш час бути патріотом?
Шахтар" або "Дінамо"Київ, коли перемагає Клічко або Кличкова; в наш час важко бути патріотом, бо суспільство ще не готове до таких...
Поняття «компетентність» у наш час органічно увійшло в педагогічний обіг iconЩе 2 тисячі років тому в палаці
У наш час американські винахідники створили ліфт, що розмовляє. Він розповідає пасажирам, як поводитись під час аварії, обов'язково...
Поняття «компетентність» у наш час органічно увійшло в педагогічний обіг iconНаш час час змін. Зараз Україні потрібні люди, здатні приймати нестандартні рішення, які вміють творчо мислити. Школа повинна готувати дітей до успішної подальшого життя.
Наш час час змін. Зараз Україні потрібні люди, здатні приймати нестандартні рішення, які вміють творчо мислити. Школа повинна готувати...
Поняття «компетентність» у наш час органічно увійшло в педагогічний обіг iconПравила безпеки і поведінки під час і після урагану, бурі, смерчу. План: Поняття Смерч. Поняття Буря. Поняття Ураган
Ураган це атмосферний вихор великих розмірів із швидкість вітру до 120 км/г, а в надземному прошарку сягає до 200 км/г
Поняття «компетентність» у наш час органічно увійшло в педагогічний обіг iconЗовнішньоторговельний обіг агропродовольчої продукції, млрд дол. Сша
Зовнішньоторговельний обіг агропродовольчої продукції, млрд дол. Сша частка імпортної продукції у споживанні населення України у...
Поняття «компетентність» у наш час органічно увійшло в педагогічний обіг icon1 громадянська компетентність; 1 громадянська компетентність
Особистісно зорієнтований підхід до навчання забезпечує розвиток академічних, соціокультурних, соціально-психологічних та інших здібностей...
Поняття «компетентність» у наш час органічно увійшло в педагогічний обіг iconСуїциди були завжди. Але в наш час кількість таких випадків зростає, особливо серед підлітків. Чому?
Суїциди були завжди. Але в наш час кількість таких випадків зростає, особливо серед підлітків. Чому? Хто винен в цьому? Дані статистики...
Поняття «компетентність» у наш час органічно увійшло в педагогічний обіг iconРозгляд поняття й сутності базової професійної базової компетентності передбачає розв'язання проблеми співвідношення понять «компетенція» і «компетентність»


Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка