Поняття особистості та її структура. Поняття особистості та її структура


НазваПоняття особистості та її структура. Поняття особистості та її структура
Дата конвертації05.03.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации



Поняття особистості та її структура.

 • Поняття особистості та її структура.

 • Екологія особистості, її зміст та завдання.

 • Особистісна надійність.

 • Соціально-психологічні аспекти екології надійної особистості.









розумність (визначає рівень інтелектуального розвитку);

 • розумність (визначає рівень інтелектуального розвитку);

 • відповідальність (рівень розвитку почуття відповідальності, уміння керувати своєю поведінкою, аналізувати свої вчинки і відповідати за них);

 • свобода (здатність до автономної діяльності, прийняття самостійних рішень);

 • особиста гідність (визначається рівнем вихованості, самооцінки);

 • індивідуальність (несхожість на інших).







Особистість — соціальна якість індивіда, що не може виникнути поза суспільством. При цьому процес становлення людини як особистості в результаті включеності її в різні спільності називають соціалізацією особистості.

 • Особистість — соціальна якість індивіда, що не може виникнути поза суспільством. При цьому процес становлення людини як особистості в результаті включеності її в різні спільності називають соціалізацією особистості.

 • Соціалізація здійснюється в соціальних групах, в які людина послідовно включена протягом життя. Вплив на людину соціального оточення через соціальні групи опосередковується психологічними властивостями людини – типом нервової діяльності, задатками, в подальшому темпераментом, здібностями, характером, ціннісними орієнтаціями. Саме через взаємодію цих начал – психофізіологічного, природного та соціального – формується особистість.

 • В суспільстві сформовані певні канали, важелі соціалізації. Це виховання, навчання через заклади освіти, це заклади культури, засоби масової інформації, сім’я, література, мистецтво, комп’ютерні мережі Інтернет та ін.



Структура особистості — як цілісності — є об'єктивною реальністю, що втілює внутрішні особистісні процеси. Структура відображає логіку цих процесів і є підпорядкованою їм Вона являє собою цілісність. Це - особлива упорядкованість, новий синтез.

 • Структура особистості — як цілісності — є об'єктивною реальністю, що втілює внутрішні особистісні процеси. Структура відображає логіку цих процесів і є підпорядкованою їм Вона являє собою цілісність. Це - особлива упорядкованість, новий синтез.



Екологія особистості — міждисциплінарна наука, яка досліджує загальні закономірності взаємозв'язку особистості, популяції людей з довкіллям, вплив чинників навколишнього середовища на функціонування людського організму, цілеспрямоване управління, збереження і поліпшення здоров'я населення.

 • Екологія особистості — міждисциплінарна наука, яка досліджує загальні закономірності взаємозв'язку особистості, популяції людей з довкіллям, вплив чинників навколишнього середовища на функціонування людського організму, цілеспрямоване управління, збереження і поліпшення здоров'я населення.







За загальною концепцією гілка людини відокремилась від стовбура мавп близько 6—10 млн. років тому. Перші достовірні уявлення про річ з'явились понад 2 млн., а сучасна людина — не пізніше 40 тис. років тому. Найдавніші сліди трудової діяльності датуються 2,5 — 2,8 млн. років тому.

 • За загальною концепцією гілка людини відокремилась від стовбура мавп близько 6—10 млн. років тому. Перші достовірні уявлення про річ з'явились понад 2 млн., а сучасна людина — не пізніше 40 тис. років тому. Найдавніші сліди трудової діяльності датуються 2,5 — 2,8 млн. років тому.



У ході історичного розвитку і збагачення соціальної сфери життя розумові здібності розкриваються з покоління в покоління все повніше.

 • У ході історичного розвитку і збагачення соціальної сфери життя розумові здібності розкриваються з покоління в покоління все повніше.

 • Внаслідок цього спостерігається дивовижний процес соціального детермінованого прогресу мозку як матеріального органа мислення.

 • Величезна пластичність мозку і ерудованість та навчання людей виключають фатальне значення генетичної програми.



Характер

 • Характер



Сутність особистості людини являє собою сукупність суспільних відносин. Її розвиток потребує біологічних передумов, а зміст і подальший прогрес визначаються соціальними закономірностями. Не можна вважати, що всі питання щодо механізму взаємодії спадкових і набутих властивостей у сфері поведінки людини до кінця з'ясовані.

 • Сутність особистості людини являє собою сукупність суспільних відносин. Її розвиток потребує біологічних передумов, а зміст і подальший прогрес визначаються соціальними закономірностями. Не можна вважати, що всі питання щодо механізму взаємодії спадкових і набутих властивостей у сфері поведінки людини до кінця з'ясовані.







• властивості особистості мають загальний характер (властивість, яка сформована, має свою автономність і тим самим досягає найбільшої узагальненості);

 • • властивості особистості мають загальний характер (властивість, яка сформована, має свою автономність і тим самим досягає найбільшої узагальненості);

 • • передбачає стійкість діяльності, її тотожність і стабільність, вказує на її диспозиційність і динамічну природу (знання такої властивості дозволить передбачувати вчинки особистості в майбутньому);

 • • виявлення ознак, що належать до властивостей особистості, дають можливість здійснити їх психологічну інтерпретацію;

 • • властивості особистості системні, а не ізольовані один від іншого (диспозиційна природа властивості може бути зрозуміла лише у співвідношенні з цілісною структурою особистості, з конфігурацією всіх останніх властивостей);

 • • може визначатися як індивідуальна, завдяки якій індивід виділяється серед інших (індивідуальність) (завдяки властивостям є можливість встановити відмінність між індивідами).



Сучасні вчення про людину доводять, що людська психіка не є результатом або прямим продовженням природного розвитку елементарних форм поведінки тварин; психічні функції людини формуються в процесі її розвитку і становлення, шляхом засвоєння нею соціального досвіду. При цьому сам процес засвоєння — це специфічна форма психічного розвитку, властива тільки людині.

 • Сучасні вчення про людину доводять, що людська психіка не є результатом або прямим продовженням природного розвитку елементарних форм поведінки тварин; психічні функції людини формуються в процесі її розвитку і становлення, шляхом засвоєння нею соціального досвіду. При цьому сам процес засвоєння — це специфічна форма психічного розвитку, властива тільки людині.

 • Насправді суспільні відносини своєю дією перетворюють природні функції в соціальні. Таким чином, соціальне не знищує біологічного, воно знімає його в людині, вводить в нові системи зв'язків і відносин, підпорядковуючи якісно новим законам соціального руху. Отже, сформульовані психологією в процесі свого розвитку два висновки, які взаємно заперечують один одного (перший — психічні процеси зумовлюються впливом середовища; другий — вони є результатом самодетермінації), є структурними компонентами єдиної антиномії: кожне з цих тверджень однаковою мірою логічно довідне в системі.



Соціально-психологічні теорії особистості, розглядаючи її в різних аспектах, виходять як з інтересів індивіда, пріоритетності його морального потенціалу в професійному зростанні, його культури спілкування, так і з важливості соціальних відносин у становленні особистості.

 • Соціально-психологічні теорії особистості, розглядаючи її в різних аспектах, виходять як з інтересів індивіда, пріоритетності його морального потенціалу в професійному зростанні, його культури спілкування, так і з важливості соціальних відносин у становленні особистості.



Щодо соціального руху, який виступає як особлива, вища форма саморозвитку матерії, то він має різні рівні, неоднаковий характер : по-перше, він охоплює історичний рух суспільств, класів, національних груп; по-друге, в ньому втілюється розвиток людини як основного моменту всього історичного процесу, розвиток суспільного індивіда.

 • Щодо соціального руху, який виступає як особлива, вища форма саморозвитку матерії, то він має різні рівні, неоднаковий характер : по-перше, він охоплює історичний рух суспільств, класів, національних груп; по-друге, в ньому втілюється розвиток людини як основного моменту всього історичного процесу, розвиток суспільного індивіда.

 • Психологія в аналізі проблем, пов'язаних з ученням про соціальний рух, виокремлює свої особливі аспекти: виявлення його закономірностей, таких, наприклад, як оперування ідеальними об'єктами, формування внутрішньої позиції суб'єкта, його розвиток у процесі власної діяльності та інші, більшість з яких ще потребують свого дослідження. Водночас варто підкреслити головне: з тих часів, як людина зуміла створити новий предметний світ, цивілізацію, з якою пов'язані сфера символів і розвиток відносин, вона відокремилася від тваринного світу й розвивається за принципово новими законами соціального руху, що й робить її людиною, розвиває як особистість.





Психоаналіз, як відомо, започаткував австрійський психіатр 3. Фройд (1856—1939 pp.). Ця теорія є одним з найглибших учень про людську індивідуальність. Вона заснована на двох доктринах: по-перше, на доктрині психічного детермінізму (будь-яке психічне явище має під собою визначену причину); по-друге, на твердженні 3. Фройда про те, що несвідомі процеси відіграють значнішу роль у формуванні мислення й поведінки, ніж свідомі. За 3. Фройдом, саме тут приховані основні детермінанти особистості, тут джерело психічної енергії, спонукання та інстинкти.

 • Психоаналіз, як відомо, започаткував австрійський психіатр 3. Фройд (1856—1939 pp.). Ця теорія є одним з найглибших учень про людську індивідуальність. Вона заснована на двох доктринах: по-перше, на доктрині психічного детермінізму (будь-яке психічне явище має під собою визначену причину); по-друге, на твердженні 3. Фройда про те, що несвідомі процеси відіграють значнішу роль у формуванні мислення й поведінки, ніж свідомі. За 3. Фройдом, саме тут приховані основні детермінанти особистості, тут джерело психічної енергії, спонукання та інстинкти.



Швейцарський вчений К. Юнг (1875—1961 pp.) передбачав вивчення особистості як складного структурного явища, яке грунтується на ідеї про наявність поряд з індивідуальним несвідомим колективного несвідомого. Змістом цього колективного несвідомого є архетипи, тобто певні загальні форми уявлень, що в ході індивідуального життя наповнюються особистим емоційним та образним змістом. Інша відома ідея К. Юнга — учення про інтроверсію та екстраверсію. Він запропонував типологію характерів відповідно до переваги функцій (мислення, почуття, інтуїція) і спрямованості особистості на зовнішній або внутрішній світ, а також ввів поняття екстраверсія — інтроверсія для визначення двох протилежних типів особистості.

 • Швейцарський вчений К. Юнг (1875—1961 pp.) передбачав вивчення особистості як складного структурного явища, яке грунтується на ідеї про наявність поряд з індивідуальним несвідомим колективного несвідомого. Змістом цього колективного несвідомого є архетипи, тобто певні загальні форми уявлень, що в ході індивідуального життя наповнюються особистим емоційним та образним змістом. Інша відома ідея К. Юнга — учення про інтроверсію та екстраверсію. Він запропонував типологію характерів відповідно до переваги функцій (мислення, почуття, інтуїція) і спрямованості особистості на зовнішній або внутрішній світ, а також ввів поняття екстраверсія — інтроверсія для визначення двох протилежних типів особистості.



Біхевіоризм

 • Біхевіоризм



Акмеологічний підхід

 • Акмеологічний підхід



Екзистенціальна психологія

 • Екзистенціальна психологія



Проблема особистості, як одна з центральних в теоретичній і прикладній психології, виступає, як дослідження характеристики психічних властивостей і стосунків особи, індивідуальних особливостей і відмінностей між людьми, міжособистісних зв’язків, статусу і ролей особи в різних суспільствах, суб’єкта суспільної поведінки і конкретних видів діяльності.

 • Проблема особистості, як одна з центральних в теоретичній і прикладній психології, виступає, як дослідження характеристики психічних властивостей і стосунків особи, індивідуальних особливостей і відмінностей між людьми, міжособистісних зв’язків, статусу і ролей особи в різних суспільствах, суб’єкта суспільної поведінки і конкретних видів діяльності.

 • Таким чином, сутність особистості людини являє собою сукупність суспільних відносин. Її розвиток потребує біологічних передумов, а зміст і подальший прогрес визначаються соціальними закономірностями. Не можна вважати, що всі питання щодо механізму взаємодії спадкових і набутих властивостей у сфері поведінки людини до кінця з'ясовані. Зрозуміло, що прогрес людського роду базується на універсальній можливості всебічного розвитку його соціальної сутності, передумовою якої є специфічні людські і водночас соціально неспеціалізовані біологічні основи.



Берон Р. Соціальна психологія: ключові ідеї / Берон Р., Бірн Д., Джонсон Б. - СПб, 2003. - 250 с.

 • Берон Р. Соціальна психологія: ключові ідеї / Берон Р., Бірн Д., Джонсон Б. - СПб, 2003. - 250 с.

 • Первін Л. Психологія особистості: Теорія і дослідження/ Л. Первін, О. Джон. – М., 2005. - 200 с.

 • Микитюк О.М. Екологія людини: підручник/ Микитюк О.М., Злотін О.З., Бровдій В.М.. – Харків: ХДПУ «ОВС», 2006. – 208с.

 • Психологія: підручник / За ред. Ю. Л. Трофімова. - К.: Либідь, 2000.





Схожі:

Поняття особистості та її структура. Поняття особистості та її структура iconТема: Соціальна структура суспільства та соціальні інститути. План Сутність поняття ‘’суспільство’’. Типи суспільств
Проблема соціальної структури суспільства є однією із найважливіших тем у курсі соціології, бо саме соціальна структура суспільства...
Поняття особистості та її структура. Поняття особистості та її структура iconЛекція "Соціальна структура та стратифікація суспільства"
Поняття соціального статусу та ролі. Явища рольового набору, статусної неконсистентності та міжрольових конфліктів
Поняття особистості та її структура. Поняття особистості та її структура icon1. Поняття та класифікація навчальних програм. Відмінність авторської та адаптованої програм. Структура адаптованої програми
Поняття та класифікація навчальних програм. Відмінність авторської та адаптованої програм. Структура адаптованої програми
Поняття особистості та її структура. Поняття особистості та її структура iconМенеджмент I пiдприємництво у фармацiї план Поняття підприємництва. Принципи, види, органiзацiйнi форми
Структура засновницьких документів (Статут, угода), порядок їх складання і затвердження
Поняття особистості та її структура. Поняття особистості та її структура iconМенеджмент I пiдприємництво у фармацiї план Поняття підприємництва. Принципи, види, органiзацiйнi форми
Структура засновницьких документів (Статут, угода), порядок їх складання і затвердження
Поняття особистості та її структура. Поняття особистості та її структура iconОсновні поняття в контексті сзн (семестрово-залікове навчання) Зацікавленість
С. Л. Рубінштейн тенденція особистості, помисли якої направлені на певний предмет
Поняття особистості та її структура. Поняття особистості та її структура iconСтруктура Основних орієнтирів Розділ І. Пояснювальна записка
Мета, чинники, проектно-технологічний підхід, структура моделі, принципи та зміст виховання
Поняття особистості та її структура. Поняття особистості та її структура iconЕкономіка. Ринок. Учасники ринку Економіка поняття досить широке
Ринок це організована структура, де зустрічаються, продавці і покупці і в результаті їх взаємодії встановлюються і ціни товарів,...
Поняття особистості та її структура. Поняття особистості та її структура iconФілософія релігії
Поняття і проблемна сфера філософії релігії. Основні теорії походження релігії. Сутність і визначення релігії. Структура релігії....
Поняття особистості та її структура. Поняття особистості та її структура iconФілософія релігії
Поняття і проблемна сфера філософії релігії. Основні теорії походження релігії. Сутність і визначення релігії. Структура релігії....

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка