Інформація про об’єкти та поняття предметної області, їх властивості та зв’язки між ними


НазваІнформація про об’єкти та поняття предметної області, їх властивості та зв’язки між ними
Дата конвертації05.03.2013
Розмір445 b.
ТипІнформаціяТрадиційні ІС спираються на роботу з даними. Системи ШІ, в т.ч. інтелектуальні інформаційні системи мають бути орієнтовані на роботу зі знаннями.

 • Традиційні ІС спираються на роботу з даними. Системи ШІ, в т.ч. інтелектуальні інформаційні системи мають бути орієнтовані на роботу зі знаннями.

 • Магістральний напрямок розвитку ІС - перехід від даних до знань.Філософський словник: знання є відображення об’єктивних властивостей та зв’язків світу.

 • Філософський словник: знання є відображення об’єктивних властивостей та зв’язків світу.

 • Якогось загальновизнаного канонічного визначення поняття “знання” немає.

 • Певна спроба визначення: знання - високоорганізована інформація про об’єкти та поняття предметної області, їх властивості та зв’язки між ними. Важливим є те, що знання дозволяють на основі певних процедур вирішувати в даній предметній області ті чи інші задачі, а також отримувати нові знання, які явно в системі не фігурують. Крім того, знання - це систематизована інформація, яка може певним чином поповнюватися, і на основі якої можна отримувати нові знання.Класичні моделі подання знань

 • логічні моделі;

 • семантичні мережі;

 • фреймові моделі;

 • продукційні системи.Філософськи “онтологія” - це наука про буття.

 • Філософськи “онтологія” - це наука про буття.

 • Онтологія – це певна система знань; формалізований опис знань про предметну область.Систематизована: поняття (сутності) предметної області; властивості сутностей; зв’язки між поняттями.

 • Систематизована: поняття (сутності) предметної області; властивості сутностей; зв’язки між поняттями.

 • Явно описана за допомогою деякої мови опису онтологій.

 • Далі:

 • можливість використання незалежно від розробника;

 • сумісне використання онтологій (різними агентами);Грубер: онтологія - це експліцитна специфікація концептуалізації, тобто явний формалізований опис абстрактного представлення предметної області. Формально онтологія складається з термінів, організованих у таксономію, їх визначень та атрибутів, а також пов’язаних з ними аксіом і правил виведення.

 • Грубер: онтологія - це експліцитна специфікація концептуалізації, тобто явний формалізований опис абстрактного представлення предметної області. Формально онтологія складається з термінів, організованих у таксономію, їх визначень та атрибутів, а також пов’язаних з ними аксіом і правил виведення.

 • Проект Ontolingua: онтологія - це експліцитна специфікація певної теми.

 • Онтологія - це спільне розуміння деякої області інтересу.

 • 1-е та 2-е визначення, з одного боку, та 3-є, з іншого боку, є взаємодоповнюючими.перелік термінів предметної області;

 • перелік термінів предметної області;

 • таксономія, тобто множина термінів з заданим на ній відношенням “часткове-загальне”;

 • словник, в якому пояснюється значення кожного терміна.Онтологія описується як трійка

 • Онтологія описується як трійка

 • M = ,

 • де Q - множина понять предметної області;

 • R - множина зв’язків між поняттями;

 • F - множина функцій інтерпретації.Основні компоненти реальних онтологій: поняття (концепти, класи, сутності, категорії); властивості понять (слоти, атрибути); відношення між поняттями (зв’язки, залежності); можливо - додаткові обмеження.

 • Основні компоненти реальних онтологій: поняття (концепти, класи, сутності, категорії); властивості понять (слоти, атрибути); відношення між поняттями (зв’язки, залежності); можливо - додаткові обмеження.

 • Найтиповіша система відношень - таксономія (відношення екземпляр-клас-надклас).

 • Інші - “частина-ціле”, “see-also” (для документів) і т.п.Мова опису онтологій (OWL – Web Ontology Language), затверджена консорціумом W3C (http://www.w3.org).

 • Мова опису онтологій (OWL – Web Ontology Language), затверджена консорціумом W3C (http://www.w3.org).

 • Розвивається інструментарій, зокрема Protégé.Отже, при проектуванні БЗ слід виділити такі основні категорії: класи (або сутності-?); властивості класів; зв’язки або відношення; екземпляри класів.

 • Отже, при проектуванні БЗ слід виділити такі основні категорії: класи (або сутності-?); властивості класів; зв’язки або відношення; екземпляри класів.

 • Типова онтологія описує класи, їх властивості та відношення між класами, тобто виступає як концептуальна схема БЗ. Екземпляри окремих класів виступають як наповнення цієї онтології.Зв’язки між інформаційними одиницями будемо розглядати як відношення в математичному розумінні, тобто як підмножини декартового добутку Ω Х Ω , де Ω - множина інформаційних одиниць (або, можливо, деяка її підмножина).

 • Зв’язки між інформаційними одиницями будемо розглядати як відношення в математичному розумінні, тобто як підмножини декартового добутку Ω Х Ω , де Ω - множина інформаційних одиниць (або, можливо, деяка її підмножина).

 • Важливі властивості відношень: симетричність, рефлексивність, транзитивність.Найбільш загальні, фундаментальні системи відношень - узагальнення (“часткове-загальне”, зв’язок “Є”) та агрегація (“ціле-частина”, зв’язок “Має”).

 • Найбільш загальні, фундаментальні системи відношень - узагальнення (“часткове-загальне”, зв’язок “Є”) та агрегація (“ціле-частина”, зв’язок “Має”).

 • Відношення, спільні для ряду предметних областей (часові, просторові, причинно-наслідкові і т.п).

 • Відношення, специфічні для окремої предметної області.підклас-надклас (строгий порядок);

 • підклас-надклас (строгий порядок);

 • екземпляр-клас;

 • підмножина-надмножина (теж строгий порядок);

 • елемент-множина.

 • Поняття “клас” і “множина” не є ідентичними і повинні чітко розділятися!Клас - це категорія, яка описує риси, спільні для всіх його екземплярів, тобто представників цього класу.

 • Клас - це категорія, яка описує риси, спільні для всіх його екземплярів, тобто представників цього класу.

 • Екземпляр класу - конкретний представник класу. Часто як синонім - “об’єкт”.

 • По суті, клас відповідає певному поняттю, а екземпляр - конкретному представникові цього поняття.

 • Надклас - більш загальне поняття; підклас - більш вузьке поняття.

 • Таким чином, виникає ключова ієрархія “екземпляр-клас-надклас”.

 • Інша ієрархія – “елемент-підмножина-надмножина”.Клас визначає певний перелік властивостей (атрибутів), які можуть мати його екземпляри.

 • Клас визначає певний перелік властивостей (атрибутів), які можуть мати його екземпляри.

 • Об’єкт розглядається як екземпляр деякого класу, який, в свою чергу, може бути підкласом деякого надкласу і т.п.

 • Підкласи успадковують властивості надкласів.

 • Кожний екземпляр характеризується конкретними значеннями цих властивостей.

 • Тому опис класу можна розглядати як деякий шаблон для опису своїх екземплярів.Sub є підкласом Sup, якщо будь-який представник Sub водночас є представником Sup.

 • Sub є підкласом Sup, якщо будь-який представник Sub водночас є представником Sup.

 • Звідси: якщо властивість P виконується для будь-якого представника класу Sup, то ця властивість виконується і для будь-якого представника його підкласу Sub.

 • Чи все настільки однозначно?Підкласи успадковують перелік властивостей від надкласів; фактично, властивості, визначені для надкласу, утворюють підмножину властивостей, визначених для підкласу.

 • Підкласи успадковують перелік властивостей від надкласів; фактично, властивості, визначені для надкласу, утворюють підмножину властивостей, визначених для підкласу.

 • Якщо в надкласі визначено конкретне значення властивості, це значення успадковується підкласом (якщо підклас не утворює винятку).

 • Екземпляри класу мають перелік властивостей, визначених своїм класом (і характеризуються конкретними значеннями цих властивостей).

 • Якщо клас визначає конкретне значення деякої властивості, то і будь-який екземпляр цього класу має це значення (якщо він не утворює винятку).

Властивості екземплярів класу слід чітко відрізняти від власних властивостей класу як цілого, які в загальному випадку не передаються екземплярам і не успадковуються підкласами.

 • Властивості екземплярів класу слід чітко відрізняти від власних властивостей класу як цілого, які в загальному випадку не передаються екземплярам і не успадковуються підкласами.Як ключову концептуальну основу для проектування інтелектуальних ІС слід розглядати два взаємопов’язані поняття - бінарний предикат та “об’єкт-атрибут-значення”.

 • Як ключову концептуальну основу для проектування інтелектуальних ІС слід розглядати два взаємопов’язані поняття - бінарний предикат та “об’єкт-атрибут-значення”.

 • Тут “об’єкт” - назва інформаційної одиниці; “атрибут” - назва властивості (або зв’язку).

 • Легко бачити, що зв’язки між різними інформаційними одиницями можна описувати аналогічно до їх властивостей.

 • Якщо зібрати всі тріади “об’єкт-атрибут-значення” разом, можна сподіватися отримати повний опис відповідної інформаційної одиниці.Визначення класу та об’єкту в контексті об’єктно-орієнтованого аналізу та проектування.

 • Визначення класу та об’єкту в контексті об’єктно-орієнтованого аналізу та проектування.

 • “Канонічна форма складної системи”: ієрархія класів та ієрархія об’єктів.Проблема винятків – загальні слова

 • Винятки з загального правила; успадкування не всіх властивостей.

 • При неналежній обробці винятків система може прийти до невірних або суперечливих висновків.

Відповідна БЗ

 • Правила, які забезпечують передачу властивостей

 • ______________________________

 • subclass(swallow,bird).

 • subclass(penguin,bird).

 • instance_of(yukko,swallow).

 • instance_of(baks,penguin).

 • prop(bird,canfly,yes).

 • prop(bird,haswings,yes).

 • prop(penguin,canfly,no).Втрата монотонності логічного виведення

 • Логічна система називається монотонною, якщо за умови наявності правила (a1, … , an) ->v

 • повинно бути вірним і правило

 • (a1, … , an ,r) ->v.Деякі підходи до обробки винятків

 • Немонотонні логіки, зокрема, логіки замовчень (Рейтер, Мак-Дермотт та ін).

 • Принцип передачі властивостей “від найближчого”.Типові правила немонотонних логік

 • Якщо А і якщо не можна довести, що В, то С; зокрема: якщо А і не можна довести, що не C - то С; С за замовченням.

 • Якщо А і якщо В не суперечить базі знань - то С.Передача властивостей “від найближчого”

 • Інформаційна одиниця отримує значення властивості не від будь-якого попередника в ієрархії “екземпляр-клас-надклас”, а лише від найближчого попередника, для якого ця властивість визначена або перевизначена.Системи підтримки істинності

 • Системи підтримки істинності - системи, спрямовані на контроль коректності немонотонних висновків, в т.ч. висновків за замовченням.Схожі:

Інформація про об’єкти та поняття предметної області, їх властивості та зв’язки між ними iconІнформація про заправні станції, відстані між населеними пунктами, розташування станцій технічного обслуговування, про небезпечні ділянки доріг тощо. Об'єкти предметної області
...
Інформація про об’єкти та поняття предметної області, їх властивості та зв’язки між ними iconІнформація це відомості про об’єкти і явища навколишнього світу, їх властивості, які підвищують рівень обізнаності людини; Інформація це загальнонаукове поняття, яке включає обмін відомостями між людьми
Повідомлення – це послідовність сигналів різної природи: звуків, текстів, зоображень, жестів тощо
Інформація про об’єкти та поняття предметної області, їх властивості та зв’язки між ними iconСемантичною мережею називається орієнтований граф, вершини якого відповідають сутностям предметної області, а дуги зв’язкам між ними
Можна навести різні, більш формалізовані та конкретні моделі семантичних мереж. Історично першою вважається модель
Інформація про об’єкти та поняття предметної області, їх властивості та зв’язки між ними iconІнформація, яка зберігається в бд, як правило, відноситься до деякої конкретної предметної області

Інформація про об’єкти та поняття предметної області, їх властивості та зв’язки між ними iconСпецифікація, яка дозволяє описувати зв’язки між документами. Специфікація, яка дозволяє описувати зв’язки між документами
Фактично xlink являє собою xml-синтаксис для опису орієнтованих графів, вершини яких відповідають xml-документам, а дуги зв’язкам...
Інформація про об’єкти та поняття предметної області, їх властивості та зв’язки між ними iconУправління програмними проектами Основні поняття Поняття проекту
Властивість керованості особливо актуальна в умовах невизначеності та мінливості предметної області, що, як правило, мають місце...
Інформація про об’єкти та поняття предметної області, їх властивості та зв’язки між ними iconІнформація це відомості про об’єкти і явища навколишнього світу, їх властивості, які підвищують рівень обізнаності людини
Повідомлення – це послідовність сигналів різної природи: звуків, текстів, зоображень, жестів тощо
Інформація про об’єкти та поняття предметної області, їх властивості та зв’язки між ними iconІнформація це відомості про об’єкти і явища навколишнього світу, їх властивості, які підвищують рівень обізнаності людини
Повідомлення – це послідовність сигналів різної природи: звуків, текстів, зоображень, жестів тощо
Інформація про об’єкти та поняття предметної області, їх властивості та зв’язки між ними iconІнформація це відомості про об’єкти і явища навколишнього світу, їх властивості, які підвищують рівень обізнаності людини
Повідомлення – це послідовність сигналів різної природи: звуків, текстів, зоображень, жестів тощо
Інформація про об’єкти та поняття предметної області, їх властивості та зв’язки між ними iconПоняття про перетворення фігур. Переміщення і його властивості. Рівні фігури. Поняття про перетворення фігур. Переміщення і його властивості. Рівні фігури
Будь-яку геометричну фігуру можна розглядати як множину точок: наприклад, на площині коло є множиною всіх точок, рівновіддалених...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка